در حال بارگذاری ...

فرم ثبت تعداد و مشخصات همراهان دانشجو معلمان ورودی 93 برای شرکت در جشن فارغ التحصیلی

با توجه به برگزاری جشن فارغ التحصیلی برای دانشجو معلمان ورودی 1393 دانشگاه فرهنگیان، دانشجویان عزیز از آوردن همراه خودداری کنند در صورت ضرورت در فرم زیر مشخصات همراهان خود را وارد نمایند.

http://ardabil.te.cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=2292


نظرات کاربران