در حال بارگذاری ...

آغاز ارزشیابی الکترونیکی استادان توسط دانشجویان در سامانه گلستان

 

از آن جا که دانشگاه فرهنگیان به عنوان یکی از زیرنظام های آموزش عالی به عنوان رکن تحول و تعالی آن و مرکزی برای شایستهپروری معلمان، در فرایند توسعه کشور و تعالی نظام آموزش و پرورش نقش حیاتی و کلیدی بر عهده دارد. از این رو کسب اطمینان از میزان مطلوبیت فرایندهای دانشگاه با سازوکاری مناسب و کارا به ویژه کیفیت فرایند یاددهی یادگیری استادان، ضرورتی مؤثر و انکار ناپذیر است. بنابراین در فرایندهای امر آموزش، نتایج حاصل از ارزشیابی عملکرد اساتید، این امکان را فراهم میسازد تا بر اساس نتایج، نقاط قوت و قابل بهبود مشخص، جنبه های مثبت، تقویت و در رفع نارسایی ها کوشش گردد.

 بر این اساس ، مقتضی است دانشجویان محترم  برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از تاریخ 28/03/1396 لغایت 09/04/1396 به سامانه آموزش گلستان دانشگاه فرهنگیان مراجعه و کیفیت تدریس استادان خود را ارزیابی نمایند. لازم به ذکر است دریافت کارت ورود به جلسه آزمون منوط به ارزشیابی الکترونیکی از اساتید در سامانه گلستان بوده و همراه داشتن آن در هر جلسه امتحانی الزامی است


نظرات کاربران