در حال بارگذاری ...

دروس ارایه شده در تابستان 1396 - پردیس علامه طباطبایی اردبیل

دروس ارایه شده در تابستان 1396 -  پردیس علامه طباطبایی اردبیل

رشته­ی دبیری فیزیک

کد درس

نام درس

تعداد واحد

 

نظام تربیتی اسلام

3

 

فلسفه تربیت در ج.ا.ا

3

 

اخلاق حرفه ای معلم

3

رشته­ی دبیری شیمی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

 

نظام تربیتی اسلام

3

 

فلسفه تربیت در ج.ا.ا

3

 

اخلاق حرفه ای معلم

3

 

تاریخ اندیشه و عمل تربیتی

2

 

دانش خانواده و جمعیت

2

رشته­ی­ دبیری ریاضی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

 

فلسفه تربیت رسمی و عمومی

2

 

اسناد قوانین و سازمان

2

 

تاریخ اندیشه و عمل تربیتی

2

 

اخلاق حرفه ای معلم

3

 

جبر 1

4

 

نظام تربیت اسلام

3

 

نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسلام

2

 

تاریخ فرهنگ و تمدن

2

رشته­ی دبیری زیست شناسی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

 

فلسفه تربیت رسمی و عمومی

2

 

اسناد قوانین و سازمان

2

 

اخلاق حرفه ای معلم

3

 

فلسفه تربیت در ج.ا.ا

3

 

تاریخ فرهنگ و تمدن

2

 

 

 

رشته­­ی دبیری زبان و ادبیات انگلیسی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

 

نظام تربیتی اسلام

3

 

فلسفه تربیت در ج.ا.ا

3

 

اخلاق حرفه ای معلم

3

 

کلیات زبان شناسی 1

2

 

تاریخ اندیشه و عمل تربیتی

2

 

تاریخ فرهنگ و تمدن

2

رشته­ی­ دبیری زبان و ادبیات فارسی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

 

فلسفه تربیت رسمی و عمومی

2

 

اسناد قوانین و سازمان

2

 

دانش خانواده و جمعیت

2

 

اخلاق حرفه ای معلم

3

 

نظام تربیتی اسلام

3

 

نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسلام

2

 

تاریخ فرهنگ و تمدن

2

رشته­ی الهیات و معارف اسلامی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

 

فلسفه تربیت در ج.ا.ا

3

 

اخلاق حرفه ای معلم

3

 

نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسلام

2

 

تاریخ فرهنگ و تمدن

2

 

دانش خانواده و جمعیت

2

رشته­ی علوم تربیتی گروه 19

کد درس

نام درس

تعداد واحد

 

آموزش دینی (دوگروه)

3

 

آموزش علوم (دو گروه)

3

رشته­ی علوم تربیتی گروه 20

کد درس

نام درس

تعداد واحد

 

آموزش قرآن (دو گروه)

2

 

برنامه ریزی کلاس های چندپایه (دوگروه)

3

 

تحلیل محتوای 2 (دوگروه)

2

رشته­ی کارشناسی ناپیوسته مشاوره ورودی 95

کد درس

نام درس

تعداد واحد

 

متون زبان تخصصی

2

 

اندیشه اسلامی 2

2

 

جامعه شناسی آموزش و پرورش

2

 

روان شناسی اجتماعی

2

 

 


نظرات کاربران